Mission

FOR BØRNENE

Mission og pædagogiske værdierVi vil skabe en institution hvis mission og fokus retter sig imod etableringen af den optimale pædagogiske ramme for det gode børneliv. Via nærvær, omsorg og en pædagogik forankret i institutionens værdigrundlag vil vi arbejde på, at der skabes deltagelsesmuligheder for alle. Således vil rammer og pædagogik være orienteret imod, at vi som institution har fokus på at skabe inkluderende børnefællesskaber, hvor der er plads til alle.

Ærtebjerghave vil være kendetegnet ved en tryg og tillidsskabende atmosfære, hvor alle børn mødes med anerkendelse, empati og nærvær. Vores børn skal mødes af kompetente og engagerede voksne, der igennem målsatte aktiviteter bidrager til udvikling og læring, der i sidste ende skaber det livsduelige barn. Et barn med selvværd, selvtillid og mod på livets udfordringer.

FOR FORÆNDRENE

Vi vil være en institution hvor engagement, nærvær og forståelsen af familien som en helhed er centralt for den pædagogiske tilgang. Forståelsen af forskellighed og det individuelle behov er ligeledes centralt for os i mødet med nye såvel som ”gamle” børn og familier. Inddragelse, nærvær og dialog er essentielt for os i samarbejdet med forældre.  Det er vores ønske og mission, at vi som ansatte bidrager til en atmosfære hvor tillid og fortrolighed udgøre væsentlige elementer for dialog og kvalificeret sparring.

SOCIALT ANSVAR

Ærtebjerghave er en institution for alle, hvor både børn og voksne, skal ses og mødes ud fra deres individuelle behov. Vi arbejder således ud fra forståelsen: ”Alle skal behandles forskelligt for at blive behandlet ens” hvilket for os handler om at se, forstå og møde den enkelte ud fra dennes behov.

Pædagogiske værdier

De grundlæggende værdier for det pædagogiske arbejde i Ærtebjerghave Børnecenter er:

  • Anerkendelse
  • Empati
  • Nærvær

Mission og pædagogiske værdierDen anerkendende tilgang opleves i hverdagen ved at det enkelte barn bliver set og hørt på dets egne præmisser, med medfølelse, accept og adskilthed.

Derudover betyder den anerkendende tilgang at barnet mødes af indlevende voksne der forstår barnet ud fra præmissen; ”Alle har vi vores gode grunde til at gøre som vi gør”, og ud fra den forståelse møder børnene med åbne og undersøgende spørgsmål.

Anerkendelse som pædagogisk værdi skal ligeledes ses nært sammenkædet med vores inkluderende tankegang, hvor pædagogiske begreber som ”nærmeste udviklingszone” og ”deltagelsesmuligheder” er centrale for vores pædagogiske praksis.

Empati som pædagogisk værdi tillægger vi stor betydning, idet empati som en del af en grundlæggende kommunikationsform er med til at skabe gode betingelser for barnets udvikling af et godt selvværd og selvaccept.

Den empatiske tilgang danner ligeledes grundlaget for, at det enkelte barn bliver set, hørt og forstået – elementer der er grundlæggende for trivsel, og som videre er afsættet for både store og smås læring og udvikling i Ærtebjerghave Børnecenter.

Nærvær sikre vi ved at arbejde med en struktur der ligger til rette for, at personalet i videst muligt omfang, fordeles i mindre grupper. Dels når vi arbejder med åbent plan, men i særdeleshed når der er gruppetid. Opdelingen i små grupper gøres ud fra en overbevisning om at nærvær, tryghed, læring og udvikling gives de bedste præmisser ved at den enkelte voksne er sammen med så få børn som muligt.

Børnesyn

I Ærtebjerghave Børnecenter ser vi børn som kompetente individer med iboende ressourcer, som skal udvikles i relationer i meningsgivende fællesskaber. Det enkelte barn skal føle sig forstået og respekteret i et ligeværdigt miljø, hvor barnet udvikles og udfordres gennem omsorg, tryghed og nærvær.